nl

Art.1. ALGEMEEN

De opdrachtgever is de koper en de verkoper is elke fysieke of morele persoon die de verantwoordelijkheid heeft genomen voor de uitvoering van een bestelling. Behoudens andere schriftelijke en door de koper aanvaarde bepalingen, zijn alle huidige en toekomstige contracten onderworpen aan de huidige voorwaarden met uitdrukkelijke uitsluiting van alle hiermee tegenstrijdige voorwaarden uitgaande van de verkoper. De aanvaarding van een levering betekent niet de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden van de leverancier.
In geval van tegenstrijdigheden primeren achtereenvolgens: de bijzondere voorwaarden van de bestelling, de aankoopvoorwaarden, de aanvraag tot offerte en de offerte.

Art.2. BESTELLING

Mondelinge of telefonische bestellingen moeten steeds door middel van een ondertekende bestelling bevestigd worden. Bij ontstentenis van deze ondertekende bestelling is een mondelinge of telefonische bestelling onbestaand.
De verkoper moet de bestelling bevestigen voor aanvaarding binnen de 5 werkdagen. Elke bestelling die niet binnen deze termijn werd aanvaard door de verkoper zal als geannuleerd mogen worden beschouwd door de koper zonder enige vorm van schadevergoeding.
In de bevestiging zal de verkoper melding moeten maken van alle opmerkingen betreffende deze bestelling.
De koper zal op basis van deze opmerkingen het recht behouden om de bestelling te annuleren en dit zonder enige schadevergoeding binnen de 5 werkdagen per geschrift ( termijn te verlengen met de sluitingsperiodes van het bedrijf).
Elke wijziging van de huidige aankoopvoorwaarden zullen enkel geldig zijn mits schriftelijke en uitdrukkelijke goedkeuring van de koper.

Art.3. PRIJS

Behoudens andere schriftelijke voorwaarden, zijn alle rechten en kosten (transport, verzekering, verpakking, enz.) ten laste van de verkoper. De verpakking wordt als verworven geacht in hoofde van de koper zonder dat de verkoper de waarde ervan mag opeisen.

Art.4. LEVERING / TRANSFERT VAN RISICO

Ongeacht de herkomst van de goederen en de verkoopsvoorwaarden zullen de leveringen plaats hebben in de fabrieken of magazijnen van de koper, of op de plaats door hem aangeduid. Geen enkele levering zal aanvaard worden buiten de door de koper aangegeven leveringsuren, noch op zaterdag, zondag of feestdag.
De risico-overdracht heeft plaats zodra de verkoper zijn leveringsverplichting heeft vervuld. Enkel de handtekening van een verantwoordelijke van de koper bewijst de levering, maar niet de goedkeuring van het geleverd materiaal. De koper zal binnen korte termijn aan de verkoper het bestaan van zichtbare gebreken signaleren waarbij de verkoper aansprakelijk blijft voor de verborgen gebreken conform de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
De eigendom gaat over bij de levering van de geleverde materialen/goederen. Elk beding dat de eigendomsovergang uitstelt of enig voorbehoud m.b.t. deze overgang inhoudt, kan niet aan de koper worden tegengeworpen. De eenzijdige opname van een beding van eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden of enig ander document van de leverancier is aan de koper niet tegenstelbaar en kan pas na schriftelijke instemming van de koper aan haar worden tegengesteld.

Art.5. VERZENDINGEN

Elke verzending moet worden voorafgegaan door een bericht van verzending met vermelding van:
a) de referentie van de bestelling
b) de volledige omschrijving van de goederen
c) een paklijst met nummering van de pakken
d) het bruto- en nettogewicht van elke pak
Een kopij van dit bericht van verzending zal de goederen vergezellen.
Op elk pak is het nummer van de bestelling aangebracht en het brutogewicht.
De verpakking is ten laste van de leverancier, en moet aangepast zijn aan het transport en conform de geldende wetgeving. De verpakking moet elke vorm van beschadiging tijdens transport en tussentijdse manipulatie vermijden.
De koper behoudt zich het recht om de goederen, die niet voorzien zijn van de documenten, op kosten en risico van de verkoper terug te sturen, en aan de verkoper alle kosten en lasten (opslag, transport, uitpakken, terug inpakken, tijdverlies, enz.) veroorzaakt door het ontbreken van de inlichtingen bij de aankomst van de goederen, aan te rekenen.
Elke volledige of gedeeltelijke verzending dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de bestelling, elke bijkomende kost veroorzaakt door het niet naleven van deze richtlijnen zal via een factuur aan de verkoper aangerekend worden.

Art.6. LEVERINGSTERMIJN

Enkel de leveringstermijn aangeduid op de bestelling is van kracht. De termijnen zullen slechts als nageleefd beschouwd worden indien de levering geschiedt op de plaats aangeduid door de koper. Elke vervroeging of vertraging dient aan de koper ter goedkeuring worden voorgelegd waarbij enkel een schriftelijk akkoord van de koper geldig is.
De koper heeft het recht een bestelling te annuleren als deze niet binnen de door de koper gestelde termijn wordt afgeleverd en dit mits schriftelijke kennisgeving zonder ingebrekestelling of andere formaliteiten en zonder dat de verkoper recht kan laten gelden op enige schadevergoeding. De overschrijding van de leveringstermijn is een voldoende voorwaarde om de koper toe te laten buiten gerechtelijk de annulatie van de bestelling te bevestigen.
De koper zal alsdan zijn bestelling plaatsen bij een andere leverancier en zal dit bij gewone kennisgeving aan de verkoper melden. Deze nieuwe bestelling gaat op kosten en risico van de verkoper, dit voor de goederen die het voorwerp uitmaken van de bestelling, en waarbij de verkoper alsdan zal gehouden zijn de koper schadeloos te stellen voor alle directe en indirecte schade die voortspruit uit deze annulatie voor de koper.

Art.7. GOEDKEURING EN PROEF

De goedkeuring van de geleverde goederen zal geschieden na controle in de magazijnen of burelen van de koper of op de aangeduide plaats van levering.
Elke levering dat niet conform is aan de bestelling zal door de koper mogen geweigerd worden. De niet goedkeuring van de goederen zal binnen de 30 dagen moeten bekend gemaakt worden aan de verkoper.
Dit betreft de zichtbare gebreken die worden vastgesteld hetzij op moment van levering, hetzij na controle in de magazijnen. Voor de verborgen gebreken wordt verwezen naar de regelgeving van het Burgerlijk Wetboek.
In geval van niet conforme levering behoudt de koper zich het recht om deze te vervangen op kosten en risico van de verkoper. De verkoper zal eveneens gehouden zijn om alle opgelopen schade van deze niet correcte levering te vergoeden.
De administratieve kosten van de koper zullen mogen gefactureerd worden aan de verkoper.

Art.8. ANNULERING

Behoudens de hierboven vermelde aankoopannulering, zal de koper de bestelling volledig of gedeeltelijk annuleren als de koper een minnelijke schikking zoekt met zijn schuldeisers al dan niet in het kader van de toepassing van de wet continuïteit van de onderneming of failliet wordt verklaard.
Deze annulering zal geschieden via eenvoudige aangetekende zending zonder andere vorm van ingebrekestelling of formaliteiten.

Art.9. BETALING

De verkoper zal een factuur opstellen na de levering (in drie exemplaren) per verzending en per bestelbon. Deze moet worden opgestuurd op dienst leveranciersboekhouding van de koper. De koper zal behoudens andere vermelding op de bestelling betalen, per cheque, wissel of overschrijving, binnen de 60 dagen einde maand na de factuurdatum.
De koper behoudt zich het recht om bij de betaling compensaties te doen met openstaande bedragen die door de verkoper verschuldigd zijn als gevolg van gefactureerde kosten. Indien de koper niet tijdig zou betalen wegens één van de omstandigheden bepaald in art 15 zal de verkoper hiervoor geen recht hebben op schadevergoeding.

Art.10. AANSPRAKELIJKHEID

De leverancier is gehouden tot vergoeding van elke schade die naar aanleiding of ter gelegenheid van de uitvoering van de bestelling wordt veroorzaakt door hemzelf of zijn aangestelden. De leverancier vrijwaart de koper tegen alle aanspraken van derden.

Art.11. GARANTIE

Alle goederen die geleverd worden door de verkoper zijn onder waarborg inzake conceptie- en constructiefout en/of elk ander gebrek. Elke gedeeltelijke of volledige levering die een gebrek vertoont zal vervangen worden zonder kosten voor de koper. Alle kosten die veroorzaakt zijn door de levering van de slechte goederen zal aan de verkoper gefactureerd worden. Bij eventuele schade zal de verkoper instaan voor de schadeloosstelling van de koper. In geval van een ernstig gebrek kan de koper naar haar keuze echter ook een prijsaanpassing vorderen, of kan zij vaststellen dat de overeenkomst van rechtswege wordt ontbonden zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

Art.12. GEHEIMHOUDING

De modellen, werkmaterialen, plannen en andere technische documenten afgeleverd door de koper aan de verkoper blijven volledig de eigendom van de koper en werden aan de verkoper enkel ten vertrouwelijke titel afgegeven.
De verkoper maakt zich sterk deze niet door te geven aan derden, met uitzondering van de onderaannemers die van een schriftelijke goedkeuring genieten van de koper. De verkoper zal deze informatie enkel gebruiken voor de uitvoering en realisatie van de door de koper bestelde goederen. Uitgezonderd als de plannen of modellen geleverd zijn door de koper, zal de verkoper aansprakelijk zijn dat de geleverde goederen niet strijdig zijn met de rechten inzake brevetten, octrooien, merken, auteurs of enige wet van industriële eigendommen. Op vraag van de koper zal de leverancier alle geschreven informatie en elk vervaardigd document of plan, inclusief alle kopieën, onder welke vorm dan ook, onmiddellijk terug bezorgen.
De leverancier vrijwaart de koper voor elke aanspraak van een derde en voor elke schade, wegens vastgestelde of beweerde inbreuken van de geleverde goederen op industriële of intellectuele eigendomsrechten.

Art.13. PUBLICITEIT

Behoudens schriftelijke toestemming van de koper mag de leverancier de merknaam, of naam van de koper noch in zijn reclame of advertentiemateriaal, noch op enige andere wijze gebruiken.

Art.14. NIETIGHEID

Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig zou zijn, dan leidt dit niet tot de nietigheid van de andere voorwaarden. Partijen zullen in voorkomend geval overleg plegen om de nietige bepaling te vervangen door een bepaling die het nauwst aansluit bij de oorspronkelijk bedoelde betekenis van die bepaling.

Art.15. BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN

Gelden als bevrijdende omstandigheden: alle omstandigheden die zich buiten de wil van één der partijen voordoen na de totstandkoming van de overeenkomst, en de uitvoering hiervan verhinderen: arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, embargo en alle andere niet te voorziene gebeurtenissen die direct of indirect een vertraging of niet uitvoering van de overeenkomst kunnen tot gevolg hebben. De partij die zich hierop beroept, dient de andere partij onverwijld hiervan op de hoogte te brengen.
Het ontstaan van een van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid van zowel koper als verkoper waarbij elk deze partijen de zelf reeds gemaakte kosten voor zijn rekening dient te behouden.

Art.16. TERRITORIALE BEVOEGDHEID

Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Oudenaarde.

Art.17. TOEPASSELIJK RECHT

Voor de huidige en toekomstige bestellingen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2. De mondelinge aanbiedingen zijn slechts bindend voor de vennootschap na schriftelijke bevestiging van onzentwege.  Maten per telefoon opgegeven dienen ons schriftelijk bevestigd, binnen de 24 uren toe te komen, zoniet worden niet-gelijkvormige stukken toch in rekening gebracht.  Werken en stukken, niet uitdrukkelijk bepaald in de prijsaanvraag en op de orderbevestiging, worden als supplement in rekening gebracht.

3. Prestaties buiten de normale diensturen worden als supplement aangerekend, in verhouding met de door de wet vastgestelde meerprijs.

4. Alle taksen, verzendings- en andere kosten zijn steeds ten laste van de koper.

5. De goederen worden gefactureerd aan de prijs in omloop bij de levering.  Het verzenden van prijslijsten geschiedt slechts bij wijze van inlichting en veronderstelt geen verplichtingen van onzentwege.

6. Alle bestellingen zijn aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht.  Wij beschouwen alle gevallen van overmacht: gehele of gedeeltelijke stakingen, lock-outs, ongevallen, opheffing van vervoer, oorlog, mobilisatie, ziekte van onze medewerkers, deze lijst onbegrensbaar zijnde.  De onvoorziene kosten voorkomend uit geval van overmacht, zoals hierboven beschreven, zijn ten laste van de klant.

7. Onze verantwoordelijkheid bij foutieve bewerking beperkt zich tot de waarde van het aangeleverde materiaal en het op de kortst mogelijke termijn aanleveren van nieuw materiaal.  Foutief bewerkt materiaal dient te worden teruggestuurd naar N.V. Vergalle.  Bij foutieve bewerking in loonwerk beperkt onze verantwoordelijkheid zich tot de waarde van het loonwerk en het op de kortst mogelijke termijn aanleveren van nieuw materiaal op door de klant aan te leveren bobijnen.

8. De aangegeven leveringsdata en termijnen zijn bij wijze van inlichting gegeven, het niet-nakomen van een termijn, verbindt geenszins onze verantwoordelijkheid en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch vernietiging.  We doen echter alles om de aangegeven termijnen stipt na te komen volgens onze bevestigingen.

9. Onze facturen zijn betaalbaar te Oudenaarde in Euro.

10. Behoudens andersluidende overeenkomst door de vennootschap aanvaard, zijn al onze rekening betaalbaar op dertig dagen, einde van de maand.  Betwistingen of klachten, zelfs indien zij gegrond zijn, schorsen de betalingsverplichting niet.

11. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12%.

12. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt de Maatschappij zich het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met een minimum van 24,79 Euro en een maximum van 1859,20 Euro, dit zonder dat enig voorafgaandelijke ingebrekestelling nodig is.

13. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de Maatschappij op alle schadevergoedingen en intresten.  De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de Maatschappij zal hiervoor volstaan.

15. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

16. Indien het vertrouwen van de Maatschappij in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechterlijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door kopere aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de Maatschappij zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de de koper geschikte waarborgen te eisen.  Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de Maatschappij zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.  Dit alles onverminderd de rechten van de Maatschappij op alle schadevergoedingen en intresten.

17. Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overengekomen dat alle goederen van de opdrachtgever, die zich in onze magazijnen en werkplaatsen bevinden, ons door de opdrachtgever in pand worden gegeven ter nadere garantie van de betaling van het ons verschuldigd maakloon voor reeds teruggegeven goederen.  Nieuwe goederen die ons door de opdrachtgever ter bewerking worden toevertrouwd worden geacht de reeds teruggegeven bewerkte goederen te vervangen.  De goederen die ons door de opdrachtgever ter bewerking worden toevertrouwd worden geacht deel te maken van een en dezelfde ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd.

18. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven eigendom van de Maatschappij tot volledige betaling van de prijs.  Alle risico’s zijn ten laste van de koper.  De betaalde voorschotten blijven de Maatschappij verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

19. In geval van herverkoop van goederen, zelfs verwerkt, eigendom van de Maatschappij, draagt de koper, vanaf heden, aan de Maatschappij alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.

20. Onze goederen worden, zelfs wanneer franco geleverd, vervoerd op verantwoordelijkheid van de bestemmeling.

21. Alle klachten om geldig te zijn, moeten geschieden binnen de vijf dagen, volgend op de datum van de ontvangst van de goederen.

22. Elk geschil betreffende de overeenkomst tussen VERGALLE en de klant behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde. De overeenkomst tussen VERGALLE en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

23. Wij nemen geen verantwoordelijkheid in geval van wit-roest veroorzaakt door waterschade indien de wagen de magazijnen verlaat zonder dekzeil.

24. Bovenstaande algemene voorwaarden worden aanzien als door de klanten aanvaard, zelfs wanneer ze in tegenstrijd zijn met hun eigen algemene en bijzondere voorwaarden.  Deze laatsten verbinden onze vennootschap niet, tenzij wij ze uitdrukkelijk aanvaarden.  Het feit dat wij ze niet verwerpen, kan in geen geval aangezien worden als een stilzwijgende overeenkomst.

Scroll naar boven